Our Team

Janak Adhikari

Janak Adhikari

Chairman
Anjila Acharya

Anjila Acharya

Managing Director
Sophia Shrestha

Sophia Shrestha

Cabin Crew Manager/Facilitator
Deepyanka Shrestha

Deepyanka Shrestha

Operations Co-ordinator
Raina Majgaiya

Raina Majgaiya

Instructor
Aayusha Shrestha

Aayusha Shrestha

Front Desk Officer
Supriya Khadka

Supriya Khadka

Manager